مقاله آیا بیفیدو باکتریوم از میکرو فلورای روده ای در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ و افراد غیر مبتلا کمیت متفاوتی را در بیماران ایرانی نشان می دهد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته اول مهر ماه ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی اصفهان از صفحه ۱۲۱۶ تا ۱۲۲۵ منتشر شده است.
نام: آیا بیفیدو باکتریوم از میکرو فلورای روده ای در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ و افراد غیر مبتلا کمیت متفاوتی را در بیماران ایرانی نشان می دهد؟
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیابت توع ۲
مقاله میکروفلورای روده ای
مقاله بیفیدوباکتریوم
مقاله Real-time PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظمی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: امینی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی رسول

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه عوامل ایجاد دیابت نوع ۲ و چاقی را نمی توان تنها به تغییرات ژنوم، عادات بد غذایی و یا کاهش فعالیت فیزیکی در زندگی روزمره نسبت داد. از عوامل موثر دیگر می توان میکروفلور روده ای را نام برد که نقش مهم تری برای حفظ سلامت انسان دارد. هدف از این مطالعه بررسی کمی بیفیدوباکتریوم از باکترهای روده ای در اشخاص مبتلا به دیابت نوع ۲ در مقایسه با افراد سالم بود.
روش ها: در این مطالعه ی مورد- شاهدی ۴۰ فرد بالغ بررسی شدند که ۲۰ نفر از آنان مبتلا به دیابت نوع ۲ بودند. بین افراد بیمار و شاهد از نظر سن، جنس و شاخص توده ی بدن تطبیق صورت گرفت. بعد از جمع آوری نمونه ی مدفوع از افراد بیمار و سالم و استخراج DNA از نمونه ها، کشت و استخراج DNA از سوش استاندارد بیفیدوباکتریوم به عنوان شاهد مثبت انجام شد. پس از آن مراحل کلون در پلاسمید pTZ57R/T و استخراج پلاسمید صورت گرفت. سپس بررسی کمی بیفیدوباکتریوم با استفاده از تکنیک ملوکولی Real-time PCR (Real-time polymerase xhain reaction) و پرایمر اختصاصی بیفیدوباکتریوم و بهره گیری از منحنی استاندارد انجام شد. برای مقایسه ی تعداد بیفیدوباکتریوم در دو گروه سالم و بیمار آنالیز آماری انجام گرفت.
یافته ها: هر چند نتایج حاصل شده نشان داد که میانگین تعداد باکتری در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ با فراد سالم متفاوت بود، اما آزمون (Student-t (p=0.09 همچنین آزمون غیر پارامتری Mann-Whitney (P=0.10) بین دو گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد.
نتیجه گیری: نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک Real-time PCR نشان داد که تغییرات تعداد بیفیدوباکتریوم در بیماری دیابت نوع ۲ در بیماران ایرانی تاثیری ندارد.