مقاله آیا برنامه آموزشی دوره کارشناسی مامایی ارتقاء دهنده مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان می باشد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در هفته دوم آذر ۱۹۲ در مجله زنان مامایی و نازایی ایران از صفحه ۱ تا ۱۰ منتشر شده است.
نام: آیا برنامه آموزشی دوره کارشناسی مامایی ارتقاء دهنده مهارت های تفکر انتقادی در دانشجویان می باشد؟
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش
مقاله تفکر انتقادی
مقاله مامایی
مقاله مهارت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کریمی مونقی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری حمیده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بهبود عملکرد بالینی و ارائه کیفیت بالای مراقبت های مامایی، در گرو کسب دانش تخصصی به همراه ارتقاء مهارت های تفکر انتقادی به عنوان یکی از استانداردهای آموزش مامایی می باشد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و مقایسه مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول و سال آخر مقطع کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی- مقایسه ای به صورت مقطعی در سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹ بر روی ۴۴ دانشجوی سال اول (۲۲ نفر) و آخر (۲۲ نفر) کارشناسی پیوسته مامایی دانشکده پرستاری و مامایی مشهد انجام شد. داده ها با استفاده از فرم مربوط به مشخصات فردی و پرسشنامه مهارت های تفکر انتقادی کالیفرنیا جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه ۱۴) و آزمون های تی مستقل، من ویتنی، آنالیز واریانس یک طرفه، فریدمان و ضریب همبستگی پیرسون و اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از ۰٫۰۵ معنی دار در نظر گرفته شد.
یافته ها: میانگین نمره کل مهارت تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول (۲٫۵±۱۰٫۸) و آخر (۳٫۴±۱۰٫۸) در محدوده هنجار بود. بر اساس آزمون تی مستقل، بین دو گروه از نظر مهارت های تفکر انتقادی و حیطه های مختلف آن اختلاف معنی داری وجود نداشت (p>0.05).
نتیجه گیری:بین مهارت های تفکر انتقادی دانشجویان سال اول با دانشجویان سال آخر مامایی اختلاف معنی داری وجود ندارد.