سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما چند – دانشگاه گیلان رشت
علی شمس ناتری – دانشگاه گیلان رشت
رضا حسن ساجدی – دانشکده علوم زیستی، گروه بیوشیمی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
عطیه مهدوی – دانشگاه گیلان رشت

چکیده:

در این مطالعه بهینهسازی آهارگیری آنزیمی پارچه پنبهای با آلفا-آمیلاز حاصل از سویه بومیBacillus sp. KR- 8104که مستقل از کلسیم و آلودگیهای یونی فلزی است و همچنین دارای فعالیت بالایی در شرایط اسیدی میباشد انجام شد. حداکثر تولید آنزیم در دمای۴۵درجه سانتیگرادوpH=5-6 وگذشت ۳۵-۳۰ساعت پس از کشت در محیط تولید کسب شد. آهارگیری بهینه بر مبنای درصدکاهش وزن و درجه تگوا در دمای۶۰درجه سانتیگراد وpH=6 زمان۳۰ دقیقه و مقدار آنزیم معادل باIU 4/5بدست آمد. آهارگیری آنزیمی و اسیدی به صورت همزمان میسر شد. علاوه بر آن آهارگیری آنزیمی وdemineralizationمیتوانند درpHهای پایین و یک مرحلهانجام شوند. نتایج نشان دادند که آهارگیری آنزیمی میتواند در محدوده وسیعی از دما بین ۷۰-۳۰درجه سانتیگراد به طور مطلوبی انجام شود. به کارگیری نمکهای کلرید باریم در هر دو غلظت ۵ و ۱۰ میلی مولار و همچنین کلرید پتاسیم در غلظت ۱۰میلی مولار سبب افزایش فعالیت آنزیم و راندمان آهارگیری میگردد. به علت اینکه راندمان آهارگیری تحت تاثیرEDTAو اکثر آلودگیهای یونی فلزی نامطلوب مانند سختیها قرار نمیگیرد میتوان از شلاتورها به منظور حذف یونهای مزاحم در حمام آهارگیری بهره جست. نتایج فوق سبب بهبود در آهارگیری آنزیمی و فرایندهای بعدی پارچه پنبهای میگردد که میتواند موجب ذخیرهسازی موثر در انرژی، زمان و هزینههای صنعت نساجی شود