مقاله آنزیم پاراکسوناز-۳ و نسبت آنتی اکسیدانت به اکسیدانت در مایع فولیکولی زنان بارور و نابارور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۴۷ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: آنزیم پاراکسوناز-۳ و نسبت آنتی اکسیدانت به اکسیدانت در مایع فولیکولی زنان بارور و نابارور
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پاراکسوناز-۳
مقاله مایع فولیکولی
مقاله پراکسیداسیون لیپیدی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رشیدی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدی لعیا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم زاده عالیه
جناب آقای / سرکار خانم: شهنازی وحیده
جناب آقای / سرکار خانم: فریدی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: وطن خواه امیرمنصور
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی حسینی بغدادی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: نوری محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: اخیرا فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۳ در مایع فولیکولی گزارش شده به طوری که غلظت آن در این مایع سه برابر بیشتر از سرم است. با این حال نقش آنزیم پاراکسوناز-۳ در عملکرد تخمدان ها هنوز ناشناخته است. در این مطالعه میزان فعالیت آنزیم یاد شده و نسبت آنتی اکسیدانت به پرواکسیداسیون در مایع فولیکولی زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور در سیکل های تحریکی کمک باروری مقایسه و تغییرات آن ها نسبت به تعداد اووسیت بررسی شده است.
مواد و روش ها: مایع فولیکولی از ۵۰ زوج نابارور که تحت درمان روش های کمک باروری قرار گرفته بودند جدا و میزان فعالیت آنزیم پاراکسوناز-۳ به روش کروماتوگرافی مایع با فشار بالا، میزان لیپوپروتئین با وزن مخصوص بالا به روش رسوبی، ظرفیت آنتی اکسیدانت تام به روش الیزا و سطح مالون دی آلدئید بعنوان مارکر پروکسیداسیون لیپیدی به روش اسید تیوباربیتوریک در آن اندازه گیری شدند.
نتایج: از ۵۰ زن مورد مطالعه ۲۰ نفر نا بارور و ۳۰ نفر سالم بودند. میزان فعالیت پاراکسوناز-۳ در مایع فولیکولی زنان نا بارور در مقایسه با زنان سالم بطور معنی داری (P<0.05) پایین بود. میانگین نسبت پاراکسوناز-۳ به مالون دی آلدئید در مایع فولیکولی زنان نا بارور کمتر از زنان سالم به دست آمد. غلظت مالون دی آلدئید در مایع فولیکولی زنان نازا در مقایسه با زنان سالم بطور معنی داری (P<0.05) بالا بود. غلظت لیپوپروتئین با وزن مخصوص بالا و ظرفیت آنتی اکسیدانت تام مایع فولیکولی در دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنی داری نشان نداد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان فعالیت پاراکسوناز-۳ و نسبت پاراکسوناز-۳ به مالون دی آلدئید در مایع فولیکولی زنان نابارور نسبت به زنان بارور پایین و سطح مالون دی آلدئید بالاتر می باشد. اختلالات تاثیرگذار بر سطح آنتی اکسیدانت و پرواکسیداسیون مایع فولیکولی می تواند باروری را در زنان تحت تاثیر قرار دهد.