سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه شمس نجف آبادی – کارشناس ارشد بیومکانی ورزش دانشگاه آزاد تهران مرکز
یحیی سخنگویی – استادیار فیزیوتراپی دانشگاه علو بهزیستی و توانبخشی

چکیده:

تحقیق حاضر جهت مطالعه بازیکنان نخبه تکواندوکار شهرستان نجف آباد از نظر ریخت شناسی یا تیپ بدن ،ترکیب بدن و اندازه گیری بدنی )آنتروپومتری( انجام شده است. این آزمودنی ها که شامل ۱۵ مرد و ۳ زن میباشندهمگی برندگان مدال طلای مسابقات کشوری در دوسال اخیر سالهای ۹۰-۸۸ میباشند. میانگین میزان تیپ بدنی برای مردان ۱/۱±۲/۵ ۰/۹ ±۳/۹ و ۱/۲±۳/۰ برای زنان ۰/۸±۴/۴ و ۱/۲±۴/۷ و۱/۱±۱/۳ به ترتیب اندومورفیمزومورفی و اکتومورفی میباشد. در این تحقیق ورزشکاران نخبه ما با همتایان )از نظرفاکتورهای اندازه گیری شده( ایتالیایی و آفریقایی خود مقایسه شده و نتایج ارزشمندی بدست آمد. این مطالعه پژوهشی بیان میکند فاکتورهای آنتروپومتریک شامل قد، جرم بدن، درصد چربی، BMI و تیپ بدن عوامل مهمی در ورزشهایی نظیر تکواندوهستند