سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد رحمانی – استادیار، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی اشراقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

حذف ونیل کلراید موجود در هوا بوسیله فرآیند تخریب فتو کاتالیستی در یک راکتورحلقوی فرآیندی است که به تازگی مورد توجه قرار گرفته است. این فرآیند در دمای اتاق انجام می شود و مخلوط گاز ورودی باید حاویهوا و مقداری رطوبت و البته آلاینده ونیل کلراید باشد. مطالعات گسترده ای برای مدل سازی این راکتور انجاام شدهاست، و به این وسیله ارتباط بین واکنش شیمیایی صورت گرفته در این فرآیند و انتقال جارم تا حدودیمشخص شده مدلی که دارای کمترین مقدار ساده سازی است مدل ۳ بعدی است که در آن توزیع سرعت را به صورت سهمی در نظر میگیرند. حال ما در این پژوهش سعی کرده ایم باا نارم افا ار COMSOL 4.2 توزیعغلظت و همچنین سرعت را در این راکتور به طور دقیق محاسبه کنیم. اطلاعات بدست آمده از آن میتواند با ما در شناسایی نقاط ضعف سیستم کمک کرده و در طراحی و نی اف ایش مقیاس راکتور به کار آید.