سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نادر افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن نصراصفهانی – دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان
زهرا خیرخواه – دانشجوی کارشناسی

چکیده:

دراین مقاله آنالیز CFD جریان تیلور لخته ای میکروکانال بررسی شده است دوهندسه متفاوت از میکروکانالهای T شکل با سطح مقطع ۲۰۰×۴۰ میکرومتر استفاده شده و طول حباب ها درمحدوده رینولدز از ۱۳/۸۸ تا ۸۵ محاسبه شده است نکته حائز اهمیت مشاهده لایه ی مایع اطراف حبابهای گاز است که درپژوهشهای پیشین به علت درشت بودن شبکه بندی مشاهده نشده است از آب و هوا برای ایجاد جریان دوفازی استفاده شده است و ازمدل حجم سیال برای پیش بینی مرز دوفاز استفاده گردیده است ضخامت لایه مایع اطراف حباب گاز تقریبا ۵درصد عرض جریان است ضخامت لایه مایع محاسبه شده درکار حاضر با پیش گویی های روابط انتشاریافته قبلی مطابقت خوبی نشان میدهد. طول حبابها دردوهندسه ورودی متفاوت درسرعت ثابت هوا و آب یکسان نیست