سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه موسی زادگان – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران
سیامک سحرخیز –
مسعود لطیفی –

چکیده:

در این مطالعه مدلی برای شکلگیری کیسخوردگی ناشی از کشش ارائه شده است. از یک تحلیل المان محدود سه بعدی خطی با استفاده از نرمافزارABAQUS6.8 برای مدلسازی تشکیل کیسخوردگی ناشی از کشش نخ دوخت استفاده شده است. پارچه به صورت یک غشاء پیوسته با طول بخیه ثابت مدل شده است و کشش نخ دوخت به عنوان نیروی اعمالی مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین پروفایل کیسخوردگی به صورت تجربی با استفاده تکنولوژی لیزر اندازهگیری شد.سپس شاخص ناهمواری سطح برای نتایج شبیهسازی و پروفایل کیسخوردگی تجربی محاسبه گردید. همبستگی بین نتایج شبیهسازی و تجربی بیانگر آن است که از این مدل میتوان برای پیشبینی تشکیل کیسخوردگی در پارچه استفاده نمود