سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد بینواپور اسفروشانی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علی کولیوند – دانشجوی دکترای تخصصی مهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
امیر حسین محوی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دانشگاه علوم
کوروش عزیزی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس- استاد یار گ

چکیده:

یکی از مهمترین معضلات زیست محیطی، مواد زاید تولیدی در مراکز بهداشتی- درمانی است که به علت دارا بودن عوامل خطرناک ازاهمیت خاصی برخوردار است. هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان زباله تولیدی، ارزیابی مشخصات فیزیکی اجزای تشکیل دهنده و نیز نحوه مدیریت پسماند های تولیدی در مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس می باشد. در این مطالعه مقطعی ، ۲۹ مطب پزشکی، ۲۹ مطب دندانپزشکی، ۱۹ درمانگاه و ۸ پایگاه بهداشتی انتخاب و از هر مکان چهار نمونه (دو نمونه در فصل تابستان و دو نمونه در فصل زمستان) و در مجموع ۳۴۰ نمونه برداشت شد. نمونه ها به صورت دستی جداسازی و به چهار بخش مختلف تفکیک و با استفاده از ترازوی آزمایشگاهی توزین شدند. جهت بررسی مدیریت زباله های تولیدی نیز از ابزار چک لیست و مشاهده استفاده گردید. مجموع کل پسماند تولیدی برابر با ۴۶۶۸۹/۹۱ کیلوگرم در سال می باشد. بیشترین میزان پسماند تولیدی در درمانگاه و کمترین آن مربوط به پایگاههای بهداشتی بود. بیشترین نوع زباله تولیدی مربوط به پسماند های شبه خانگی و بالقوه عفونی و کمترین نوع، پسماندهای تیز و برنده بود . بررسی ها نشان داد با توجه به اینکه بیشترین زباله تولیدی از نوع شبه خانگی و بالقوه عفونی است با مدیریت صحیح و تفکیک در محل می توان حجم پسماندهای خطرناک را کاهش داد.