سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسیح افقه – گروه زمین شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
شهره یغمور –

چکیده:

در این مطالعه ۳۶۵ متر از رسوبات سازند تاربور در برش چینه شناسی تنگ کوشک مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد ۱۲۰ مقطع نازک ازاین برش تهیه و بررسی گردیده است. این برش در شرق شیراز قرار دارد. سازند تاربور در این برش به دو بخش سنگ چینه نگاری تقسیم شده است. بخش زیرین شامل سنگ آهک های نازک تا متوسط لایه وحاوی نودول های آهن، گاستروپود و رودیست و بخش بالایی شامل سنگ آهک های توده ای به همراه رودیست، خرده های گاستروپود و دوکفه ای می باشد. به طور کلی براساس روزنبران شناسایی شده در این برش سن سازند تاربور مائستریشتین پسین می باشد. بر اساس مطالعات انجام شده میکروفاسیس های شاخص این برش شامل تناوبی از رخساره های فریمستون، ردستون، فلتستون، پکستون، گرینستون، بافلستون و وکستون م یباشد. همچنین براساس مطالعه روزنبران شناسایی شده در این مقطع چینه شناسی وجود جنس ها و گونه هایی که دارای دیواره آهک هیالین می باشند موید محیط دریای باز و جنس هایی با دیواره آگلوتینایت معرف حاشیه ریف می باشند.