سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمدرضا دارائی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
علی عباسی رستمی – گروه فیزیک دانشگاه سیستان و بلوچستان
شعبان عباسی رستمی – دانشکده فیزیک دانشگاه تربیت معلم

چکیده:

دراین مقاله یک نمونه مایکروکاواک مسطح احاطه شده با دو سری آینه توزیع شده براگ دارای ناهمواری غیریکنواخت درسطوح داخلی لایه های آینه های دی الکتریک و کاواک شبیه سازی شده است با استفاده از روش ماتریس معکوس تاثیر وجود ناهمواری های سطوح لایه های آینه های توزیع شده براگ GaAs/AlAs دربازتابندگی و فاکتور کیفیت نمونه شبیه سازی شده مورد بررس قرارگرفت محاسبات نشان میدهد که تغییرات بازتابندگی براثر ناهمواری غیریکنواخت درسطوح داخلی کاواک به اندازه چندنانومتر به میزان ۵ درصد از ۹۱ تا ۹۶ درصدبوده و برای فاکتور کیفیت تغییراتی به میزان ۲۵۰۰۰ از ۵۰۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ گزارش می شود