سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

جواد فریادی مهر – دانشجوی کارشناسی ارشد
سعید خلج زاده – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
محمدباقر صیادنژاد – کارشناس ارشد مرکزاصلاح نژاد دام کشور

چکیده:

به منظور پیشرفت ژنتیکی گاوهای هلشتاین ایران هر ساله بهترین گاوهای نر جوان و بهترین گاوهای نر فعال از طریق برنامه آزمون نتاج مورد انتخاب قرار میگیرند. این مطالعه با هدف بررسی روند ژنتیکی و فنوتیپی صفت تولید شیر در اولین دوره شیردهی گاوهای هلشتاین صورت گرفت. بدین منظور از اطلاعات اولین دوره شیردهی ۱۱۰۶۵۴ گاو شیری بین سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ استفاده شد. از مدل حیوانی برای آنالیز ژنتیکی داده ها استفاده شد و مولفه های واریانس کواریانس به روش حداکثر درستنمایی محدود شده بی نیاز از مشتق گیری به کمک نرم افزار DFREML برآورد شد. میانگین تولید شیر ۱۴۵۷ ± ۸۱۰۰ کیلوگرم و وراثت پذیری برآورد شده تولید شیر در حد متوسط و برابر ۲۸ / ۰ بود. روند مثبتی در ارزش های فنوتیپی و ارزش های اصلاحی برای تولید شیر( ۳۰۵ روز ، دو بار دوشش، معادل بلوغ) مشاهده شد که مقاد یر آنها به ترتیب ۱۷۱ و ۲۷ کیلوگرم در سال بود. این امر نشان می دهد که اغلب افزایش شیر از طریق بهبود مدیریت و تغذیه بوده است و بخش کمتری از آن از طریق پیشرفت ژنتیکی و انتخاب نر از طریق برنامه آزمون نتاج می باشد