سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سعید رفیعی پور – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
سیروس قطبی –
محمودرضا پیشوایی –
هانیه جلایری – دانشجوی دکترا مهندسی معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دان

چکیده:

در مطالعهی حال حاضر پایداری چاهی قائم در یکی از مخازن جنوب غربی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. مشکلات ناپایداری در این چاه مربوط به سه مقطع شیلی در اعماق مختلف میباشند. در این جا دو مدل ساختاری الاستیسیتهی خطی و پروچموترموالاستیسیته جهت آنالیز پایداری دیوارهی چاه انتخاب شده و با هم مقایسه گردیدهاند. نتایج شبیه سازی نشان میدهند که مدل مدرن پروچموترموالاستیسیته به دلیل در نظر گرفتن اثرات شیمیایی و حرارتی در جریان سیال به شرایطواقعی چاه حین حفاری نزدیکتر بوده و این شرایط را بهتر مدلسازی میکنند. به دلیل عدم وجود اطلاعات کافی در مورد وضعیت گسلش منطقه، ما از تئوری گسلش اصطکاکی برای تخمین حدود تنشهای افقی حداکثر و حداقل بهره گرفتهایم. پنجرههای گل به دست آمده برای این دو مدل ساختاری با هم مقایسه شدهاند. همچنین از این مقایسه به عنوان ابزاریجهت شناسایی وضعیت گسلش منطقه استفاده شده است. نتایج مقایسه نشان میدهد که در این میدان روند گسلش احتمالا منطبق بر گسلش امتداد لغز – نرمال میباشد