سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

روح الله محمدولی سامانی – معاون اجرائی ارشد کارگاه، گروه سد و آب و فاضلاب، شرکت کیسون
مهدی شهابی – مدیرتدارکات تخصصی، گروه سد و آب و فاضلاب، شرکت کیسون

چکیده:

سدها ونیروگاه تلمبه ذخیر های سیاه بیشه در ۱۲۵ کیلومتری شمال تهران ودر ۱۰ کیلومتری شمال تونل کندوان واقع در استان مازندران در مسیر رودخانه چالوس به منظور ایجاد تعادل درشبکه برق مصرفی کشور در ساعات پربار وک مبار مصرف وتولید انرژی بر قآبی با ظرفیت ۱۰۴۰ مگاوات در حال احداث است.آب مورد نیاز نیروگاه از طریق دو دهانه تونل آبرسان با قطر حفاری ۶/۷ متر و قطر تمام شده ۵/۷ متر و طول تقریبی ۲ کیلومتر وبا قابلیت گذردهی ۱۳۰ متر مکعب آب در ثانبه، انتقال م ییابد. ازآنجاییکه تون لهای مذکور به شیوه سنتی حفر م یشوند، زمان وتمهیدات نگهداری بیشتری تا زمان لاینینگ تون لها مد نظر قرار م یگیرد. از طرفی شرایط زمی نشناسی وسنگ شناسی منطقه که موثر از آلتراسیون وتکتونیزاسیون است مزید بر علت است. این مقاله با درنظر گرفتن موارد فوق به بررسی وضعیت پایداری تون لهای مذکور به روشVNIMI پرداخته وپس از ارائه کلاس نگهداری لازم به مقایسه این روش با رو شهای تجربیRMR و Q پرداخت هاست. روش تجربی VNIMI یکی از رو شهای جدید، جامع وموثر در تحلیل پایداری بوده که توسط انستیتو تحقیقات معدن روسیه پیشنهاد شده وبه جهت کسب موفقیت درطراحی واجرای چندین سازه بزرگ زیرزمینی، در آیین نام ههای معدنی وعمرانی نیز گنجانده شد هاست. مقوله اقتصادمهندسی در هر فعالیتی از مه مترین ارکان توجیه پذیری آن به شمار م یرود. این امر م یتواند در دو قالب زمان و هزینه اجرامطرح شود. در نتیجه مقایسه رو شهای اجرایی هر پروژه، این دو فاکتور نقش اساسی را ایفا م یکنند. در این مقاله زمان وهزین ههای تمام شده رو شهای فوق نیز با یکدیگر مقایسه شده وچشم انداز روشنی ازمطالعه فنی واقتصادی دراجرایساز ههای زیرزمینی سد و نیروگاهی، مجسم شد هاست.