سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی افشار – دانشجوی کارشناسی ارشدخاک و پی دانشگاه آزاد زنجان
محمدرضا عطرچیان – استادیار دانشگاه آزاد زنجان
علی رفیعی – استادیار دانشگاه زنجان

چکیده:

در قالب این مقاله پایداری محیط های سنگی ناپیوسته با درنظر گرفتن حالتهای متفاوت ازنحوه پراکندگی و توزیع درزه ها و شکستگیها با کمک روش نوین مطالعه محیط های ناپیوسته معروف به Non-Smooth Contact Dynamics) NSCD مورد بررسی قرارگرفته است این روش عددی قادر است حرکت دینامیک یرا در یک مجموعه از ذرات که تحت شرایط اجتناب از تداخل بین ذرات می باشد را با درنظر گ رفتن یک قانون اثر متقابل در حالت تماسب و پرشهای سرعتی شوک که ممکن است در اثر برخورد بین ذرات رخ دهد را محاسبه کند دراین روش هیچ نوع استفاده از از روشهای تقریب سازی و ساده سازی کلاسیک مانند استفاده از ویسکوزیته مصنوعی بین ذرات که باعث پایداری مجازی سیستم محاسباتی همراه با تقریب سازی می شود نشده است روش NSCD در کد محاسباتی LMGC90 ا ستفاده شده است این کد برای بررسی رفتار مکانیکی و دینامیک یدر حالت دو و سه بعدی توسعه یافته است.