سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی زمانی – استادیار دانشگاه یاسوج
علی نیک جو – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی

چکیده:

توده سنگ درزه دار دارای مسائل طراحی پیچیده تری نسبت به سایر توده های سنگی است این پیچیدگی ناشی از تعداد بزرگتر از ۲ دسته درزه است که سبب بوجود آمدن یک محیط ناپیوسته می شود دراین حالت بلوکهای سنگی مجزا با هندسه متفاوت ایجاد م یشوند که به وسیله سطوح گسیختگی طبیعی و سطوح حفاری شکل میگیرند مسائل پایداری درسنگهای درزه دار بلوکی شده عموما مربوط به سقوط بلوک ها از سقف و دیواره ها است از آنجایی که برای بلوکه ای مشخص شده درتاج تونل ضرورت این است که پتانسیل جابجایی هربلوک تحت تاثیر نیروهای سطحی ناشی از میدان تنش محلی و بارگرانشی بررسی شود دراین مقاله حالته ای مختلف تشکیل گوه درتاج تونل ناشی از تقاطع دسته درزه های با شیب مختلف بررسی شده است. و سپس حالت پایداری گوه از طریق ضریب اطمینان دربرابر گسیختگی سقف ارزیابی گردید.