سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

الهه توکلی فر – کارشناس فرایند
علی توکلی فر – دانشجوی کارشناسی ارشدمخازن هیدروکربوری

چکیده:

درطی حفاری دو مشکل عمده درپایداری چاه بنام ریزش چاه و شکستگی های کششی القایی حفاری وجود دارد این نوع شکستگی ها میتوانند منجر به مانده یابی گیرلوله شستشوی دیوارهچاه انحراف رشته حفاری و هرزروی سیال حفاری شوند با تعیین فشار استفادها ز یک مدل رفتاری همراه با یک معیار شکست مناسب به شرایط توده سنگ که بتواند تنشهای اطراف چاه را بدرستی تخمین بزند ضروری میب اشد دراین تحقیق تحلیل پایداری دیواره چاه دریکی از مخازن نفتی دربخش سازند اسماری درمیدان نفتی مارون توسط معیار شکست موگی – کلمب مورد بررسی قرارگرفته است رژیم تنش حاکم برچاه براساستئوری گسلش اصطکاکی اندرسون بصورت نرمال تعیین شدها ست Sv > SH > Sh) جهت تنشهای افقی از روش لاگ تصویری الکتریکی تعیین گردید که جهت تنش افقی حداکث ردرراستای شکستگی های کششی القایی ناشی از حفاری مطابق با NE-SW و جهت تنش افقی حداقل درراستای شکستگیهای برشی عمود برآن مطابق با NW-SE تعیین شده است.