سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین بلندی – دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد خیری دستگردی – کارشناس ارشد الکترونیک مرکز تحقیقات فضایی دانشگاه علم و صنعت ایران
بهمن قربانی واقعی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمجید اسماعیل زاده – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

ماهواره ها بر حسب نوع ماموریت و طول عمر جز سیستم های بحرانی محسوب می شوند که باید با توجه به نیازمندی های تعریف شده در هر ماموریت قابلیت اطمینان مطلوبی را فراهم کنند. پارامترها و عوامل مختلفی در کاستن میزان قابلیت اطمینان ماهواره ها وجود دارد. شرایطمحیطی، نوع مدار، ماموریت، تشعشعات کیهانی و پروسه پرتاب از مهمترین عوامل کاهش قابلیت اطمینان در سیستم های فضایی است. از سوی دیگر طراحان ماهواره می توانند از تکنیک های مختلفی جهت افزایش طول عمر و مقاوم سازی سیستم های فضایی استفاده نمایند. از جمله این روش ها استفاده از افزونگی سخت افزاری به صورت اصلی و پشتیبان است. اما چگونگی پیاده سازی این تکنیک نیز در میزان کارایی و طول عمرسیستم تاثیرگذار است. یکی از بخش های مهم و بحرانی هر سامانه فضایی از جمله ماهواره بخش کامپیوتر روی بردOBC) است. در این مقاله ۳ روش مختلف برای پیاده سازی افزونگی دوگانه سخت افزای برایOBCیک ماهوارهLEO با طول عمر ۳ سال پرداخته شده است و در نهایت آنالیزهای قابلیت اطمینان در هر ۳ طرح انجام شده و با هم مقایسه می شوند