سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

یگانه تیموری – گرگان، دانشگاه گلستان،دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشجوی کارشن
محمدباقر باقریه نجار – گرگان، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، استادیار
حمیدرضا صادقی پور – گرگان، دانشگاه گلستان، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، دانشیار

چکیده:

واکنش‌های پروتئین-پروتئین برای انجام بیشتر فرایندهای سلولی، از جمله همانندسازی DNA، رونویسی، پردازش، ترجمه، ترشح و تنظیم چرخه ی سلولی، ضروری است. سیستم دوگانه در مخمر تکنیکی است که واکنش بین دو پروتئین را به وسیله ی ساخت مجدد یک عامل رونویسی فعال در شرایط آزمایشگاهی نشان می‌دهد. پروتئین های خانواده ی RecQ نقش های بسیار حیاتی در نوترکیبی DNA، تعمیر همانندسازی، خاموشی ژن و پایداری ژنوم ایفا می کنند. در این مطالعه پروتئین RecQl4A آرابیدوپسیس از این خانواده و امکان میانکنش آن با پروتئینSRS2 مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیقات ژنتیکی و بیوشیمیایی نشان داده است که پروتئین SRS2 در پردازش واسطه های نوترکیبی و باز کردن پیچ های DNA در گیاه آرابیدوپسیس نقش دارد. در اینجا ما اصول two hybrid system را به کمک میانکنش بین دو پروتئین RecQl4A و SRS2 بررسی می‌کنیم. واکنش بین پروتئین RecQl4A به عنوان طعمه (DB-x) و پروتئین SRS2 به عنوان صید (AD-Y) به ساخت عامل رونویسی و در نهایت فعال شدن ژن گزارشگر منتهی می‌شود. با انجام واکنش بین این دو پروتئین نقش این دو پروتئین در تعمیر شکست‌های دو رشته‌ای، باز کردن پیچ های DNA، جدایی کروموزومی و نگهداری تلومر را می‌توان اثبات کرد.