سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید محمد رضا طباطبایی – کارشناس ارشد سازه های دریایی – دانشکده مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمید زراعتگر – استادیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد جواد کتابداری – دانشیار دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کوروش رضا نژاد – کارشناس ارشد سازه های دریایی – دانشکده مهندسی دریا – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

بدلیل هزینه های زیاد و زمان اجرای طولانی موج شکن های ثابت سنگی تمایل به استفاده از انواع دیگر موج شکن بخصوص نوع شناور بدلیل پایین تر بودن هزینه ساخت برای ابهای عمیق ، نصب سریع و قابلیت حمل و نقل در سراسر ابهای جهان در حال گسترش می باشد. در این تحقیق یکی از انواع موج شکن شناور (پانتونی) با مهاربندی مناسب در حالت دو بعدی تحت اثر امواج منظمو در حوزه فرکانس مورد انالیز قرار گرفته است. با استفاده از روش المان محدود و با فرض سیال ایده آل پتانسیل های موج برخوردی ، تفرق و تشعشی محاسبه گردیده و سپس بر اساس معادلات دینامیکی حرکت ضرایب هیدرودینامیکی بدست امده اند. در نهایت از حل معادله حرکت دامنه حرکات موج شکن بدست امده و به این ترتیب محدوده کاربرد موج شکن مورد نظر تعیین می گردد. سپس برای اعتبار سنجی نتایج بدست امده با نتایج یک کار ازمایشگاهی و عددی مقایسه گردید و مشخص شد که با در نظر گرفتن بعضی شرایط نتایج مدل عددی این تحقیق به نتایج کار آزمایشگاهی نزدیکتر است.