سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۲۵

نویسنده(ها):

حمیدرضا خراسانیان – کارشناسی ارشد مهندسی عمران ساز ههای هیدرولیکی، عضو هیات علمی دانشگاه
عباس منصوری – دکترای عمران – ساز ههای هیدرولیکی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

به طور کلی م یتوان سدهای قوسی را از لحاظ شکل افقی به فرمهای دایروی، سهموی، بیضوی و هذلولی تقسیم بندی کرد. امروزه عموما طراحی و اجرا سدهای قوسی از نوع دایروی است که به شیو ههای مختلف مورد آنالیز قرار م یگیرند. از آن جملهم یتوان به روش نواری اشاره کرد. در روش مذکور مفهوم و معیار طراحی بر اصل انتقال بار به تکی هگا هها از طریق قو سهای افقی استوار است به گون های که تن شهای فشاری در نظر گرفته شده باعث تضمین ایمنی سد م یشود.این مقاله در پی آن است با استفاده از روش نواری و معادله سهمی، نیروهای وارده بر یک حالت خاص از سدهای قوسی به نامسد قوسی سهموی را مورد تحلیل قرار دهد. همچنین ضمن استفاده از معادلات و نتایج حاصل مقایس های بین سدهای قوسی دایروی و سهموی در جهت بهینه کردن سدهای قوسی از لحاظ شکل قوس، نکات فنی و اقتصادی، نیروهای عک سالعملتکی هگا هها، وضعیت تن شهای کششی و فشاری، نیروهای هیپراستاتیک و نیروهای وارده بر جدار ههای سد، بررسی ضخامت بتندر قو سها و نوارهای مختلف داشته باشد.