سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سعید ناصری نواب کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامی
اکبر دشتی آقجه – عضو هیئت علمی گروه ماشین های کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی را

چکیده:

مصرف انرژی و استفاده صحیح از نهادههای کشاورزی تاثیر زیادی بر اقتصاد و حفظ محیط زیست کشورها همچون کاهش آلودگی آبها وگرم شدن کره زمین دارد.از جمله راه توسعه پایدار بررسی و محاسبهجریانهای ورودی و خروجی نهادهها در سیستم های تولید است، با آنالیز انرژیهای ورودی و خروجی میتوان به شناسایی جریان سیستم تولید محصولات و شناخت نقاط ضعف و قدرت آن پرداخت این مقاله با استفاده از دادههای زراعی سال ۸۶-۸۵ ضریب ستاده به نهاده در بخش کشاورزی محاسبه شده است. اگرچه بعضی از دادههای کلان کشوری در دسترس نبود و در محاسبات از آنها چشمپوشی شده است بااین وجود نتیجه به دست آمده تا حد زیادی قابل قبول است. کل انرژی نهادهها به سه بخش انرژی فیزیکی نهادهها، انرژی کود و انرژی بذور تقسیم گشته است در مقایسه این سه دسته، انرژی فیزیکی که شامل نیرویکار، ماشینآلات، انرژی مصرفی حاصل از فرآوردههای نفتی و برق است بیشترین مقدار را داشتهاند و در بین آنها نیز فرآورده- های نفتی بیشترین مقدار را دارد با توجه به این که مصرف فرآوردههای نفتی در کشور بالاست، این عدد در مقایسهبا تعداد کم و کشاورزی سنتی که در بیشتر مناطق کشور وجود دارد عدد بسیار بزرگی است لذا میتوان گفت بزرگی این عدد تا حد بسیار زیادی به ارزان قیمت بودن این نهاده ربط دارد