سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین حسنی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
سمیه اخوان طباطبایی – کارشناسی مدیر تولید و مسوول بخش تحقیق و توسعه کارخانه ریسندگی و بافند

چکیده:

این مقاله به مطالعاتی که بر پایه روش تاگوچی به همراه آنالیز نسبیت خاکستری انجام می گیرد، می پردازد تا بتوان شرایط تولید نخ در سیستم ریسندگی چرخانه ای را بر اساس مشخصات کیفی چندگانه آن بهینه سازینماید . شاخص نسبیت خاکستری که توسط روش آنالیز نسبیت خاکستری بدست می آید برای بهینه سازی فرآیند برای هر یک از مشخصات کیفی نخ تولیدی به کار می رود . در این مرحله با کمک روش تاگوچی بهینهمشخصات فرآیند با در نظر گرفتن کلیه خواص محصول و با استفاده از شاخص نسبیت خاکستری محاسبه می گرددCVm%مویینگی و استحکام نخ به عنوان مشخصه های کیفی محصول درریسندگی چرخانه ای در نظر گرفته شده است. متغیر های فرآیند تولید ریسندگی چرخانه ای نظیر سرعت و قطر چرخانه ، سرعت زننده ، دانسیته خطی نخ تولیدی و نوع نازل برداشت نخ در این بررسی بهینه سازی شده اند. نخ تولید شده در اینتحقیق از ۳۵ % پنبه و ۶۵ % ضایعات بدست آمده از ماشین پنبه پاک کنی جین، تشکیل شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرعت چرخانه بیشترین تأثیر را بر تمامی مشخصه های کیفی نخ تولیدی دارد .