سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمانه کریمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدمحسن توفیق – دانشیار گروه ژئوتکنیک دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر ضریب اندرکنش بر مود تغییر شکل سیستم خاک-ژئوگرید و رفتار دیوار حائل، از روش عددی اختلاف محدود استفاده شده است برای مدلسازی با ضرائب واقعی اندرکنش، از نتایج تست pull out استفاده گردیده است. با توجه به پیچیدگی اندرکنش خاک-ژئوگرید، در نظر گرفتن ضرائب واقعی اندرکنش خاک-ژئوگرید برای انجام آنالیز عددی صحیح ضروری به نظر میرسد. نتایج نشان میدهد، استفاده از ضرائب ثابت برای لایه -های مختلف ژئوگرید، تاثیر بسزایی بر جابجایی دیوار و ضریب اطمینان پایداری کلی خواهد داشت. در حالی که در شرایط حقیقی، با توجه به تغییرات تنشهای قائم موثر بر لایههای مختلف ژئوگرید، ضرایب اندرکنش در لایههای مختلف تغییر خواهد کرد. بنابراین در صورت استفاده از ضرائب ثابت، برای رسیدن به جابجایی حقیقی رویه دیوار، بایستی طول ژئوگرید را با ضریب اطمینان بالاتر انتخاب کنیم.