سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین ثمره – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت
روح الله رضازاده – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

زمین لغزش، زلزله و سیل از خطرات طبیعی بشمار می روند که همواره با خسارات جانی و مالی همراه هستنند . در این راسنا با توجه به هدف و شرایط محیطی، مدل های پهنه بندی مخنلفی ارائه گردیده است. در این تحقیق کارآیی مدل پهنهبندی خطر زمین لغزش کاناگاوا در حوزه آبخیز سلیمان آباد مورد بررسی قرار گرفت. زمین لغزش های موجتود شناسایی و نقشه پراکنش آنها بعنوان شاهد تهیه گردید. نقشه پهنه بندی خطر نسبی زمین لغزش با اسنفاده از نقشه های مووتوعی وبازدیدهای میدانی به روش کاناگاوا تهیه شد. ننایج تحقیق نشان داد که بین اعداد و رده های خطر مدل کاناگاوا با مساحت لغزش های موجود همبسنگی و ارتباط معنی داری بر قرار است. مدل کاناگاوا در این آبخیز مدل مناسب می باشد