سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن سرایلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، گرایش دینامیک و ارتعاشات، دانشگ
حمید کاظمی – ( دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک، دانشگاه امام حسین (ع

چکیده:

در این مقاله، پاسخ دینامیکی و سازهای یک کشتی باری از نوع SWATH با استفاده از روش اجزای محدود و با کمک نرمافزار ANSYS Workbench برای شرایط مرزی خشک بدست آمده است. همچنین برای حذف کردن مودهای محلی مربوط به پوستهها و دیوارهها و بدست آوردن شکل مودهای مربوط به کل بدنهی کشتی، از روش Reduced استفاده شده است. نتایج حاصل از آنالیز مودال نیز کارایی این روش را در بدست آوردن شکل مودهای کل بدنهی کشتی نشان میدهد. در انتها نیز فرکانسهای طبیعی بدست آمده از این تحلیل با نتایج حاصل از تست مربوط به یک کشتی SWATH دیگر با هندسهی مشابه و مقیاس کوچکتر، مقایسه شده است. همچنین شکل مودهای خاص که با مودهای ایجاد شده در کشتیهای دارای یک بدنه متفاوت است، بررسی شده است.