سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

امیر عشاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلا
رضا اکبری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
علیرضا قاری قرآن – استادیار دانشکده حمل و نقل، دانشگاه اصفهان

چکیده:

پلها به عنوان عناصر کلیدی شبکه راه های یککشور نقش منحصر به فردی را به لحاظ اقتصادی و سیاسی ایفا میکنند و تأمین ایمنی و پایداری آنها به ویژه در هنگام وقایعی همچون زلزله که نقش آنها دو چندان میشود، از ضرورت بالایی برخوردار است. بنابراین شناسایی رفتار دینامیکی آنها در شرایط بهرهبرداری نیز حائز اهمیت فراوان است. آنالیز مودال ابزاری برای دستیابی به این مهم به شمار میرود. آنالیز مودال موضوعشناخته شدهای در مهندسی عمران و مکانیکبه شمار می رود و کاربردهای آن در سایر رشتههای مهندسی نیز روز به روز در حال گسترش است. از آنالیز مودال به منظور ارزیابی و اندازهگیری ارتعاشات در سازهها،تشخیص خسارت در سازهها، پشتیبانی از سامانههای پایش سلامتی و مانیتورینگ سازهها، ارزیابی ظرفیت باربری و عیبیابی سازهها و نظایر آن استفاده می شود . شناسایی مودی سازههای عمرانی مانند پلها با هدف تعیین پارامترهای دینامیکی آنها میتواند از معتبر بودن مدلهای اجزای محدود بکار رفته در پیش بینی رفتار استاتیکی و دینامیکی سازهها هم در مرحله طراحی و هم در مرحله بهسازی پشتیبانی نماید (که عدم قطعیتهای متعددی متناظر با مدلسازی عددی در آنها وجود دارد). در این مقاله نتایج آزمایش مودال به شیوه ارتعاش محیطی بر روی یکی از پلهای مهم بزرگراهی در شهر اصفهان (پل روگذر چمران) ارائه میشود و در ادامه مدل اجزای محدود پل با تغییر در شرایط مرزی سازه با نتایج آزمایش به نحوی کالیبره میشود که نتایج حاصل از آزمایش را با دقت قابل قبولی بازتولید نماید. بدلیل خسارتهای جزئی و بعضاً کلی وارده در بخشهای مختلف پل، از ابتدا پیشبینی میشد که رفتار دینامیکی پل بدلیل وجود نقصهای متعدد حین اجرا بخصوصدر محل تکیهگاهها، دچار تغییر شده باشد. نهایتاً تأثیر وجود نقصهای سازهای بر روی خصوصیات مودی و در یک نگرش کلی، بر روی رفتار دینامیکی پل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد رفتار دینامیکی سازه پل بسیار متأثر از شرایط مرزی و نقصهای سازهای حین اجراست.