سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین روزبهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه تهرا
میلاد کیانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل
سیدمحمود طباطبایی – استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه زابل، زابل، ایران
آناهیتا زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی منابع آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه باهن

چکیده:

تعیین دبی طراحی برای حوضه های فاقد ایستگاه امریست که از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و لذا مورد توجه محققین زیادی واقع شده است. یکی از مهمترین روشهای برآورد دبی اوج سیلاب که مبتنی بر آمار و اطلاعات محلیبوده و از دقت بیشتری نسبت به روش های تجربی برخوردار است، روش تحلیل منطقه ای )مدل بندی( سیلاب می باشد. تحلیل منطقه ای سیلاب شامل دو بخش است : در بخش نخست عرصه های همگن تعیین می شود و در بخشدوم مدل تحلیل منطقه ای سیلاب برای مناطق همگن تعیین می گردد که این مدل در برگیرنده خصوصیات محلی و ضرایب منطقه ای برای حوضه و زیر حوضه های مورد مطالعه می باشند. بعد از محاسبات انجام شده بروی داده ها سیلاب حوضه استان مازندران بوسیله روش دالریمپل و بدست آوردن مقدار ۲/۸۷ برای پارامتر سیل شاخص، مشخص شد که تنها یکی از حوضه ها همگن نمی باشد و همچنین با توجه به نتایج فوق، روش دالریمپل روش مناسبی یرای تعیین گروههای همگن در هیدرولوژی منطقه مازندران است