سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبخیزداری
کاکا شاهدی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری گروه مرتع و آبخیزداری
مجتبی مرادی – رئیس گروه آبهای سطحی دفتر مطالعات شرکت سهامی آب منطقه ای استان مرکزی

چکیده:

یکی از پدیده های حدی هیدرولوژیکی سیل می باشد که هرساله درایران بهدلیل ویژگی های زمین شناسی و شرایط زیست محیطی گل و لای زیادی به همراه دارند به همین دلیل اغلب سیلابها در ایران هرچند کوچک باشند خسارات زیادی از خود به جا می گذارند هدف از این تحقیق تعیین مناطق با خطر سیل خیزی بالا با استفاده از تکنیک GIS می باشد دراین خصوص تعمیم تحلیل های منطقه ای سیلاب با استفاده از داده های دبی ثبت شده در ایستگاههای آبسنجی بهنقاط فاقد آمار از اهمیت خاصی برخوردار است به منظور دست یابی به این هدف از آمار ایستگاههای آبسنجی موجود در داخل حوزه ابخیز مورد مطالعه و همچنین برخی ایستگاه آبسنجی در خارج از حوضه ا ستفاده شد. پس از انتخاب دوره آماری مشترک اقدام به تست همگنی و تطویل طول دوره اماری شد.