سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود سمیعی – کارشناس ارشد آبخیزداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

تغییر و تنوع آب و هوائی بعلت کاهش بارندگی باعث وقوع پریودهای خشکسالی می شود که ممکن است اثرات منفی بر منابع آب و کشاورزی داشته باشد.بنابرین تجزیه و تحلیل خشکسالی از نیازهای اساسی برنامه ر یزی محیطی و بویژه کشاورزی می باشد.در این تحقیق با استفاده از تئوری ران، مقادیر شدت- نداوم و فراوانی خشکسالی در حوزه آبخیز دریاچه نمک برروی ۱۶ ایستگاه با پایه آماری مشترک ۳۲ ساله استخراج شد.سپس منحنیهای شدت تداوم و دوره بازگشت برای هر ایستگاه بدست آمد.جهت شناسائی توزیع مکانی خشکسالی در سطح حوزه مورد مطالعه نقشه هم گستر خشکسالی برای هر تداوم و دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از نرم افزار Acrview ترسیم شد.بررسی منحنیهای شدت- مدت- دوره بازگشت نشان دادکه با افزایش تداوم خشکسالی ،شدت خشکسالی افزایش می یابد و در تداومهای بالاتر پدیده خشکسالی نادرتر می باشد و اینکه با افزایش دوره بازگشت ، احتمال وقوع تداومهای بالاتر خشکسالی، کمتر می باشد و با افزای ش تداوم ، شدت خشکسالی در دوره بازگشتهای مختلف به یک عدد ثابت میل می کند که می تواند در برنامه ریزیها مورد استفاده قرار گیرد. همچنین بررسی نقشه های هم گستر خشکسالی نشان داد که پدیده خشکسالی در مرکز منطقه مورد مطالعه شدیدتر است . بدین ترتیب می توان محدوده مورد نظر را از نظر شدت اثر خشکسالی بررسی نمود و برای مناطقی که اولویت بیشتری دارند برنامه ریزی نمود.