سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

تورج اسدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
مسعود سمیعی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

تغییر و تنوع آب و هوایی بعلت کاهش بارندگی باعث وقوع پریودهای خشکسالی می شود که ممکن است اثرات منفی بر منابع آب و کشاورزی داشته باشد بنابراین تجزیه و تحلیل خشکسالی از نیازهای اساسی برنامه ریزی محیطی و بویژه کشاورزی می باشد دراین تحقیق با استفاده از تئوری ران مقادیر شدت – تداوم و فراوانی خشکسالی در حوزه ابخیز دریاچه نمک برروی ۱۶ ایستگاه با پایه اماری مشترک ۳۲ ساله استخراج شد سپس منحنیهای شدت تدوام و دوره بازگشت برای هر ایستگاه بدست امد. جهت شناسایی توزیع مکانی خشکسالی در سطح حوزه مورد مطالعه نقشه هم گستر خشکسالی برای ه ر تداوم و دوره بازگشتهای مختلف با استفاده از نرم افزار Arcview ترسیم شد بررسی منحنیهای شدت – مدت – دوره بازگشت نشان داد که با افزایش تداوم خشکسالی شدت خشکسالی افزایش می یابد و در تداومهای بالاتر پدیده خشکسالی نادرتر می باشد و با افزایش دوره بازگشت احتمال وقوع تداومهای بالاتر خشکسالی کمتر می باشد.