سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمد احمدی بافنده – دکتری مدیریت حمل و نقل، سازمان نظارت و مدیریت بر تاکسیرانی شهر تهران
سیدرامتین باقری – کارشناس ارشد راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
بابک میربها – دانشجوی دکتری راه و ترابری، پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه
شهاب حسن پور – کارشناس ارشد راه و ترابری

چکیده:

هدف از ایجاد گذرگاههای عرضی هدایت پیادهها از یک مسیر معین و آگاه ساختن رانندگان وسایل نقلیه ازاحتمال وجود عابرین پیاده در عرض مسیر میباشد. گذرگاههای غیرهمسطح تسهیلاتی هستند که به منظورجداسازی عمودی ترافیک پیاده و سوارهها احداث میگردد. گذرگاههای غیرهمسطح عابرپیاده به دو دسته روگذرها و زیرگذرها طبقهبندی میشوند. در طراحی گذرگاههای عرضی ضروری است معیارهای تاثیرگذاربرایانتخاب نوع گذرگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته تا مناسبترین و راحتترین گذرگاه برای عبور عابرین پیاده مشخص گردد. پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب گذرگاههای عرضی عبارتند از هزینه احداث، هزینهتعمیر و نگهداری، امنیت و ایمنی عابرپیاده، ایجاد زیباسازی بصری، دسترسی آسان و….که باید در زمان احداث یک گذرگاه غیرهمسطح مورد تحلیل و ارزیابی قرار بگیرد. در این مقاله با توجه به اطلاعات بدستآمده از نظرسنجی انجام گرفته توسط پرسشنامهای که در محدوده منطقه( ۱) شهرداری تهران تکمیل گردیده و در پیوست ارائه شده است، به بررسی عوامل موثر در انتخاب روگذرها و زیرگذرهای عابرپیاده پرداخته شدهاست و در زمینه بهبود در بکارگیری احداث زیرگذر عابرپیاده پیشنهاداتی ارائه گردیده است