سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد آسوده – استادیار بیوشیمی ، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد
اشرف عالمی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوشیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه
اکبر حیدری – استاد شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس
جعفر اکبری – دانشجوی دکتری شیمی آلی، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت

چکیده:

مایعات یونی به عنوان حلال های سبز برای انحلال کربوهیدرات شناخته شده اند. به علاوه کاربردهای متنوع و گوناگون دیگری هم دارند که از آن جمله می توان به جایگزینی حلال های فرار آلی، ساخت مواد جدید، هدایت گرمایی، بهبود بخشیدن شرایط واکنش های آنزیمی ،حذف یون های فلزی و محیطی برای واکنش های بیولوژیک اشاره کرد. با وجود این ، مطالعات اندکی در بررسی اثرشان بر روی آنزیم های هیدرولیز کننده کربوهیدرات انجام شده است. در این کار به بررسی اثر چهارمایع یونی شامل BMIM][Cl] و [HMIM][Br] ،[BMIM][Br] ،[EMIM][Br] بر روی فعالیت آنزیم آمیلاز اسیدوفیل استخراج ، شده از باکتری جدیدBacillus sp. DR90 پرداخته میشود. برای این منظور بعد از استخراج و خالص سازی آنزیم ، فعالیت آمیلازی آن در حضور مایعات یونی تعیین شد. . نتایج نشان داد که این مایعات اثر مهاری روی فعالیت آنزیم آمیلاز داشتند بطوریکه HMIM][Br] بیشترین اثر مهاری را روی فعالیت این آنزیم، نشان داد. به علاوه در مایعات یونی دارای آنیون یکسان ، با افزایش طول گروه آلکیل روی حلقه ایمیدازولیوم ، اثرمهاری افزایش می یابد . برای سوبسترای نشاسته پارامترهای سینتیکیKm Vmax و به ترتیب U/mg of protein 4 و mg/ml 333/33است. این آنزیم درpH=4دارای حداکثر فعالیت است و به یون کلسیم برای فعالیت نیاز ندارد. همچنین آنالیز محصولات هیدرولیز شده توسط آنزیم با کروماتوگرافی لایه نازک، نشان داد که محصول عمل آنزیم گلوکز است. با توجه به این ویژگیهای آنزیم میتوان از آن در صنعت نشاسته و صنایع غذایی استفاده کرد.