سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اصغر رستگاری – دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان اصفهان

چکیده:

ترتیب توالی درکینازهای تنظیم کننده سیگنال خارج سلولی نشان دهنده رابطه نزدیک پروتئین های کیناز ها با یکدیگر هومولوژی بین پروتوینکیناز فعال کننده میتوژن درپستانداران و مخمر است تنوع غنیساختارها الگوهای تنظیم و سوبسترای اختصاصی بین پروتئین کیناز ها باعث اشتراک دورنمای ساختاری آنها شدها ست موتیفهای ساختمانی محفوظ شده نشانه هایآشکاری از خویشاوندی ساختاری دارند که ناشی از گروه بندی درختچه های تکاملی و درنتیجه انعکاسی از عملکرد های مربوطه می باشد اعتبارمدلسازی هومولوگ برپایه همانند درساختمان سهبعدی بین توالی های پروتئینی مشابه تشخیص صحت توالی های هومولوگ برای ایجادمدلهای دقیق بسیارضروری است دراین پروژ] مدلها درجهت پیشگویی ساختمان ایجاد می شوند که اطلاعات تکاملی مربوط به ترتیب توالی پروتئین بیشتر درآن نقش دارند دقت مدل با انحراف از مجذورمربعات میانگین اتمهای کربن القا براساس نواحی جفت شده مدل ساختمان با بالاترین همپوشانی توالی های ساختمانی هدف الگو اندازه گیری شده است.