سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

هوشنگ تمجید – کارشناس ارشد سازه های دریایی، معاون فنی مهندسی شرکت صنایع فراساحل(SAFF)
حیدر فرهنگ دوست – (SAFF) کارشناس ارشد سازه های دریایی، مدیر ساخت فاز ۱۵ توسعه پارس جنوبی، شرکت ص
فرهاد عبداللهی – (SAFF) مدیر ساخت سکوی لایه های نفتی، شرکت صنایع فراساحل

چکیده:

روسازهسکوی دریایی شامل طبقاتمختلف م یباشد این طبقات ابتدا به تفکیک در کارخانه های سکو سازی ساخته م یشوند و پس ازاتمام جوشکاری و رنگ آمیزی به اسکله باراندازی منتقل شده و روی پایه های باراندازی نصب م یشوند لیفت و نصب این طبقات تنها با استفاده از جرثقیلهای چرخ زنجیری امکا نپذیر م یباشد، جهت بررسی تنشهایی که درعملیات لیفت طبقات سکو و بارهای احتمالی به وجود می آیند، تمامی طبقات روسازه یک سکوی دریایی با استفاده از نرم افزار آنالیز سازه STAAD مدلسازی شدند. بارگذاری بر اساس وزن سازه و اعمال ضرایب آیی ننام های انجام شد. آنالیز ساز های برای بررسی تنشها و تغییر مکانهای سازه و عکس العم لهای تکیه گاهی درکلیه طبقات و بخشهای آن انجام شد. نسبت تنشدر اعضا در یکی ازطبقات به نام Lower Deckبا احتساب ضرایب به ۰/۹۱۵ رسیده بود. وضعیت سازه در بارههای احتمالی مانند نشست تکیه گاهی یا خیز نقاط تکیه گاهی ناشی از خطای انسانی یا نا همواری مسیر حرکت بررسی شد، در یکی ازطبقات روسازه به نام UPPER Deck به اثر تغییر مکان نقاط تکیه گاهی خیلی حساس بود ودر یکی از نقاط لیفت در ۱۲ + سانتیمتر خیز یا ۱۸ – سانتیمتر نشست، تنشهای سازه به حد مجاز م یرسید. اعضا و نقاط تکی هگاهی با نرم افزار المان محدود ANSYS به صورت موضعی مدلسازی شد وشرایط مرزی با توجه نتایج نرم افزار آنالیز سازه STAAD(نیروهای تکیه گاهی) برآن اعمال شد. آنالیز استاتیکی و آنالیز کمانش برای مدلهای المان محدود انجام شد، نتایج بدست آمده از آنالیز های ساز های و المان محدود ، ضرورت مکانیابی صحیح نقاط لیفت و اهمیت آنالیز نرم افزاری برای بارهای احتمالی در سازه و دقت در حین انجام عملیات لیفت و نصب را نشان می دهند.