سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید عباسیان – کارشناس ارشد سازه دانشگاه امام حسین(ع)
محمدرضا معرف زاده – استادیار دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

مهندسین ساختمان از دیرباز متوجه وجود اجتناب ناپذیر نااطمینانیهای متعدد در مقاطع طراحی سازهای، ساخت و اجرای سازه و نیز در طول عمرسازه بودهاند. آنان به وضوح دریافته بودند که سازهها در این مقاطع زمانی، کمیتهای نامطمئنی از انواع فیزیکی، آماری و مدلسازی را تجربه مینماید. در حال حاضر جهت برخورد با نااطمینانیهای یاد شده، از آنالیز قابلیت اعتماد سازهها استفاده میشود. در این تحقیق، نرمافزاری برای آنالیز قابلیت اطمینان ساختمان ها تهیه شده است. این نرمافزار در ارتباط تنگاتنگ با محیط سازهای نرمافزار ۲۰۰۰SAPمیباشد و برای آنالیزهای اجزاء محدودی و طراحیهای سازهای از هسته قدرتمند نرمافزار ۲۰۰۰SAP استفاده میکند. این قابلیت به برنامه امکان داده است تا برای مدلهای واقعی سازهای قابل استفاده باشد