سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

طاهره فرزانه – مدرس دانشگاه آزاد فیروزآباد
علی یوسفی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد فیروزآباد

چکیده:

هدف ازانجام پژوهش حاضر طراحی فنی و انالیز اقتصادی جهت معرفی سیستم CHP چیلرجذبی برای مولد مقیاس کوچک D.G می باشد که دو نوع چیلرمورد بررسی قرارگرفته است محاسبات مربوط به مصرف سوخت انرژی مورد نیاز ضریب عملکرد به ازای تولید یک تن برودتی هریک ازچیلرها با استفاده از سوخت مستقیم و همچنین CHP انجام گردید باتوجه به انواع مختلف D.G های موجوددربازار مشخصاتهریک بررسی میشود و باتوجه به راندمان و دردسترس بودن آنها یکی ازآنها انتخاب شده و با چیلرهای موردبحث ترکیب شده و طراحی آن صورت میگیرد و سپس نتایج حاصل از لحاظ فنی و اقتصادی باهم مقایسه میگردند. باجایگزین کردن حرارت خروجی از اگزوز D.G باتوان ۱٫۲MW که دارای دمای ۵۴۰درجه و دبی حجمی ۵۳۴۰Nm3/hr بجای استفاده مستقیم ازسوخت گاز برای تامین انرژی مورد نیاز چیلرجذبی میتواند به میزان قابل توجه ای باعث کاهش هزینه های مصرف انرژی تولید و انتشار گازهایگلخانه ای ازجمله CO2,SO2,NOX ریسک قطع برق و افزایش ضریب عملکرد چیلرها می شود.