سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا راستیان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و
رضا عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و
فرشته نعیم پور – دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه علم و

چکیده:

در این تحقیق ب ه آنالیز فلاکسهای متابولیکی در رشد و تولید محصول (آنتی بیوتیک (Actinorhodin S. coelicolorپرداخته شده است. ابتدا شبکه واکنشهای متابولیکی جمع آوری گردید ( ١۶٠ واکنش ) و سپس مدلاستوکیومتری بر اساس موازنه های جرمی بدست آورده شد . دستگاه معادلات حاصل، برای ماکز یمم نمودن ت وابع هدف “رشد” و “تولید اکتینورودین “ از طریق برنامه ریزی خطی با استفاده از نرم افزار ۷Lingo حل گردید . توزیع فلاکسها در غالب یک نقشهمتابولیکی همراه با مقادیر عددی فلاکسها بر اساس نتایج محاسباتی ارائه شد . نتایج آزمایشگاهی بدست آمده در یک بیوراکت ور ۵ لیتری) با مقادیر محاسبه شده شدت های ویژه رشد و تولید محصول در چند مورد مقایسه و بررسی گردید.