سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی ملکی – استادیارگروه مکانیک ماشی نهای کشاورزی، دانشکده کشاوزری دانشگاه شهرک
سیدسعید محتسبی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

بررسی مشکلات ناشی از صدمات مکانیکی وارد بر بدن رانندگان تراکتورهای ایران هنگام رانندگی با آن و تعیین فرکانس غالب اندام های مختلف بدن آن ها از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. به ویژه هنگامی که ارتعاش منتقل شدهبه بدن راننده در محدوده فرکانس های طبیعی اندام های بدن او باشد. به همین منظور پژوهشی به منظور تعیین فرکانس های غالب بدن راننده تراکتور در راست اهای مختلف طولی، جانبی و عمودی روی سه راننده با وز نهای ۵۵ و۷۰ ۸۵ کیلوگرم و و چهار شتاب تحریک ۰/۵و۱و۱/۵ و۲ متر بر مجذور ثانیه انجام گرفت که با تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده ، مقادیر فرکانس های طبیعی اندام های بدن راننده در سه راستا با استفاده از رگرسیون چند متغیره با عام لهای جرم راننده و فرکانس تحریک، برازش شد که روش محاسبه فرکانس های طبیعی اندام های بدن راننده از طریق جرم راننده و فرکانس تحریک، بیشترین تطابق را با نتایج حاصل از آزمایش های ایستگاهی داشت