سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدعلی سجادی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مواد
رامین ابراهیمی – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
محمدمحسن مشکسار – استاد بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز

چکیده:

دراین تحقیق فرایند شکل دهی یک قطعه از جنس آلومینیوم خالص تجاری توسط روش اکستروژن شعاعیمستقیم به روش اجزا محدود غیرخطی بوسیله نرم افزار ABAQUS شبیه سازی شده است اثر فاکتورهای طراحی مانند قطر ماندرل ضخامت دیواره لوله ضخامت شکاف افقی و شرایط اصطکاک برنیروی لازم برای تغییر شکل مورد بررسی قرارگرفته است همچنین برا ی انجام بررسی های آزمایشگاهی یک مجموعه قالب مناسب طراحی و ساخته شد نمودار آزمایشگاهی نیرو برحسب جابجایی با نتایج حاصل از روش اجزا محدود مقایسه شد و نزدیکی بسیار خوبی بین نتایج آزمایشگاهی و تئوری بدست آمد.