سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود رسولی – کارشناس ارشدGISاداره کل منابع طبیعی زنجان
رضا مکاریان – کارشناس ارشد هیدرولوژی اداره کل منابع طبیعی زنجان

چکیده:

برای آنالیز متغیرهای آماری که بصورت ناحیه ای و منطقه ای تغییر می کنند، برخلاف متغیرهای تصادفی بهره مندی از آمارکلاسیک نتایج جالب و قابل اعتمادی ارایه نمی دهد. همچنین در برآورد اطلاعات نقاط مجهول به مشکل بر می خورد. در این خصوص با بکار گیری تکنیک های زمین آمار (کریجینگ، کوکریجینگ) با توجه به وزن دهی به فاصله نقاط اطلاعات ارزنده ای بدست می آید. در حوضه آبریز زنجانرود با توجه به کاربری های متعدد، تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب زیرزمینی قابل توجه است. در محدوده مورد مطالعه اطلاعات کیفی ۵۸ حلقه چاه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مقدار نیترات در نقاط شمالی و شمال غربی بخش شهری حوضه بیشتر از سایر مناطق است و همچنین مشخص گردید که آهنگ تغییرات کلر و سدیم با تغییرات نیترات در یک سو می باشد. مقدار نیترات در مناطق مرکزی شهر زنجان افزایش قابل توجهی را نشان می دهد و در نهایت نقشه تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آب با استفاده از نرم افزارARCGISدر محدوده شهری حوضه آبریز زنجانرود تهیه گردید.