سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حیدر فرهنگ دوست – کارشناس ارشد سازه های دریایی ، دانشگاه هرمزگان
محمد طاهر کمالی – استادیاردانشگاه هرمزگان
بابک شکراللهی – استادیاردانشگاه هرمزگان
هوشنگ تمجید – کارشناس ارشد ساز ههای دریایی ، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

در این مقاله نتایج مطالعات عددی روی مقاطع دایروی توخالی جدار ضخیم ساز ههای دریایی در زوایای مختلف عضو مهاری و تنشهای مختلف در عضو اصلی اتصال ارائه شده است. اتصالات لوله ای X شکل ، K شکل به همراه پروفیل جوش با استفاده از نرم افزار المان محدود ANSYS مدلسازی و مشبندی دستی شده و پس از اعمال شرایط تکیه گاهی، نسبت تنشهای مختلف به عضو اصلی اتصال اعمال شده است سپس عضو مهاری تحت بارگذاری فشاری و بارگذاری خمش درون صفحه ای قرار گرفته است، رفتار مصالح غیر خطی و تغییر شکل ها در محدوده تغییر شکلهای بزرگ قرار م یگیرند، اعمال بارگذاری به عضو مهاری به روش کنترل– جابجایی بوده است. نتایج عددی ارائه شده به صورت الگوی موازنه (بار-جابجایی ) و (لنگر – دوران ) نمایش داده شده اند. نتایج بدست آمده نشان دادند که اتصالات با دیواره جدار ضخیم و جدار نازک تمایلات متفاوتی را در اثر (فرمول در متن اسلی مقاله) نشان م یدهند و سختی آنها در اتصالات در دیواره عضو اصلی متفاوت م یباشد و تغییرات (فرمول در متن اصلی مقاله) به توزیع تنش در اطراف محل تقاطع عضو اصلی با عضو مهاری و همچنین مکانیزم انتقال بار در اتصال تاثیر می گذارد و اثر تنش در عضو اصلی به طور شدیدی به پارامترهای هندسی (فرمول در متن اصلی مقاله) وابسته میباشد. نتایج حاصل از اعمال تنشهای مختلف در عضو اصلی اتصال نشان م یدهند که نسبت تنش در عضو اصلی اتصال اثرات مهمی بر روی کاهش باربری نهایی وظرفیت شکل پذیری اتصالات دارد.