سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد آفرین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان، گروه زمین شناسی
محمد بومری – دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، گروه زمین شناسی
اسدالله محبوبی – دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین شناسی
محمدنبی گرگیج –

چکیده:

در این مقاله به بررسی اختصاصات ژئوشیمیایی فلیش های )ماسه سنگ ها و گلسنگ ها( ناحیه چابهار واقع در مکران ساحلی پرداخته شده است. بر این اساس ۰۵ نمونه ماسه سنگ و گلسنگ از برش های چینه شناسی تیس، رمین، لیپار، گورانکش و خور گریندر برداشت و در آزمایشگاه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به روشICP-AES مورد تجزیه شیمایی قرارگرفت. بهنجارسازی نمونه ها با استانداردهای مختلف نشان داد که عناصرP و Nb ،Ba ،Sr ،Ta ،Ti در ترکیب ماسه سنگ ها وگلسنگ های مورد مطالعه دارای آنومالی منفی و عناصر لیتوفیل بزرگ یون)LILE= Rb, Th و عناصر با قدرت میدان بالا )HFSE= La, Ce, Nd(نسبت بهYb و Y ،Sm ،Zr ،Hf ،Ta ،Nb غنی شدگی نشان می دهند. بالا بودن نسبت هایLRRE/HRRE و LILE/HFSE در نمونه ها و شباهت ترکیب شیمیایی آنها با سنگ های مناطق فرورانش نشان می هد که فلیش های ناحیه چابهار در یک محیط حاصل از فرورانش گسترش یافته اند. الگوی پراکندگی عناصر نادر خاکی بر اساسنمودارهای عنکبوتی حاکی از غنی شدگی سنگ های منطقه از عناصر نادر خاکی سبکLRRE( نسبت به عناصر نادر خاکی سنگینHRRE( است.