سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهنام جان احمد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
علی کدخدایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز، دانشکده علوم طبیعگروه زمین شناسی
غلامحسین منتظری – – پژوهش و توسعه شرکت نفت مناطق مرکز ایران
کامران کامرانی – اداره ژئویفزیکش رکت نفت مناطق مرکزی ایران

چکیده:

آنالیز و بررسی عدم قطعیت نتایج حاصل شده در مدلهای زمین شناسی مخزن (مدل استاتیک) یکی از مراحل بسیارمهم و حیاطی در چرخه مدل سازی زمین شناسی محسوب میشود و بدون بررسی آنها نمیتوان بر روی نتایج حاصلشده تصمیم گیری دقیقی جهت توسعه میدانا نجام دا . دب ا توجه به این موضوع مهم، عدم قطعیت نتایج حاصل شده در محاسبات حجمی مدل زمین شناس ی کی از میادین نفتی زاگر ب ا س استفاده از روش غیر قطعیMonte Carlo و با تولید۱۰۰Case حجمی درن رم افزارPETREL نجام وش انس برداشت از حجم نفت در جا ی مخزنSTOOIP) با احتمال- ،۱۰% های ۵۰% ۹۰% محاسبه شب . در اساس نتایج حاصل شده مشخص شد که روش غیر قطعی Monte Carlo درمحاسبات حجمی مدل هیا زمین شناس یکه ادار ی اطلاعات محدود می باشند، بسیار با اهمیتب او ارزش است و طیفی از حجم نفت درجای مخزرا نبرای ما مشخص می نمای. ح ا دل شرکت های سرمایه گذار در بخش توسعه میادین با توجه به نتایج حاصل ش ا دزه مدل زمین شناس و ی احتمال های موجود ۱۰% ۵۰ % و ۹۰ % در مورد حجم نفت درجای مخزن، قادر خواهند بود سرمایه گذاری مطمئنی را در این میدان جهت توسعه انجام .د هند