سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امین فتح اله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشدخاک و پی
سیدمحمد زمردیان – دکتری خاک و پی

چکیده:

دراین مقاله با بکارگیری روش المان محدود مبتنی بر تئوری تحکیم بایوت به بررسی رفتار تحکیمی یک شالوده مدور واقع بر قشر محدودی از خاک پرداخته و با تئوری یک بعدی ترزاقی مقایسه شده است محاسبات با بکارگیری نرم افزار المان محدود ABAQUS 6.9.1 انجام یافته و با حلهای تحلیلی موجود در ادبیات معتبر سازی شده است تاثیر ضریب پواسون خاک بر: میزان نشست تحکیمی سطح شالوده و سرعت ناشی از آن ، وقوع اثر مندل – کرییر ، تغییرات تنش کل و موثر حجمی مورد بررسی قرارگرفته است بازبینی نتایج عددی این برسری با حلهای تحلیلی موجوددر ادبیات بیانگر آن است که نرم افزار ABAQUS قابلیت بسیار بالایی را برای آنالیز مسائل تحکیم همبسته داشته و تئوری تحکیم یک بعدی ترزاقی صرفا بعنوان شاخصی برای بررسی رفتار تحکیمی خاک می تواندمفید باشد. همچنین ضریب پواسون بعنوان یک پارامتر موثر در تعیین رفتار تحکیمی خاک بویژه در وقوع اثر مندل – کرییر می باشد