سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرمان مداح – دانشجوی کارشناسی ارشد
عباس سروش – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

همواره رفتار هسته سدهای خاکی سنگریزه ای درنزدیکی تکیه گاه ها مورد نگرانی بودهاست این مساله زمانی که ساخت سد دردره ای تنگ مورد نظر می باشد شرایط ویژه ای می یابد یک سدخاکی/ سنگریزه ای بلنددریک دره تنگ برخی مشکلات سازه ای و تراوشی را نمایان می سازد ا ز آنها می توان به شکست هیدرولیکی هسته و ترک خوردگی کششی درمحدوده تماسهسته با تکیه گاه ها خصوصا درترازهای بالایی ارتفاع سد اشاره کرد این مشکلات نتیجه قوس زدگی شدید هم درجهت طولی به سبب انتقال بار از سد به تکیه گاه ها و هم درجهت معکوس به سبب ناحیه بندی مصالح سد می باشد دراین مطالعه آنالیزهای تنش کرنش برای هسته سدهایخاکی سنگریزه ای دردره تنگ با استفاده از مدلسازی عددی انجام شده است دراین راستا مقطع طولی از برش یک سدخاکی سنگریزه ای فرضی درامتداد محور مرکزی آن مورد بررسی قرارگرفته است.