سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اسماعیل قاسمی کفرودی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسن هاشم آبادی – دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه آلبوغبیش – شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

چکیده:

در این مقاله، جریان دوفازی گل حفاری و کندهها بین دو استوانه هم مرکز بصورت عددی تحلیل شده است .ابتدا معادلات دوفازی حاکم بر مسئله بررسی و به روش حجم محدود گسسته سازی شده و با الگوریتم سیمپل دستگاه معادلات حاکم حل شده است. این کد به طور کامل مستقل از نرمافزارهای تجاریCFD میباشد. برای اعتبارسنجی نتایج از دادههای تجربی گزارش شده در مقالات استفاده گردید. مدل غیرنیوتنی هرش ل بالکلیبرای محاسبه ویسکوزیته گل حفاری مورد استفاده قرار گرفته است و سپس میدان سرعت سه نوع گ ل حفاری(جریان دوفازی جامد-مایع) با مدل هرشلبالکلی در محدوده رینولدز ۳۰ تا ۱۵۰۰ شبیه س ازی شده وبرای هر مورد افت فشار محاسبه گردید. با استفاده از رابطه دارسی ویسباخ و برازش منحنی برای محاسبه ضریب اصطکاک جریان دوفازی گل حفاری با ۴ درصد ذرات جامد، رابطهای برحسب رینولدز ارایه شده است. با استفاده از این رابطه میتوان افت فشار جریان دوفازی گل حفاری را با دقت مناسبی بدون شبیه سازیCFD محاسبه نمود.