سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان، شریانهای حیاتی و سازه های زیر زمینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمد نجفیان – دانشجوی کارشناس ارشد عمران آب دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
جواد احدیان – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
محسن سلیمانی باربر صاد – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

پل ها سازه های ارتباطی مهمی هستند که معمولاً بر روی رودخانه ها احداث می گردند. پایه پل ها، روی جریان اطرافشان، نحوه تشکیل گردابه ها و شکست آنها در منطقه سکون و به تبع آن بر نیروهای نوسانی وارد به پایه اثر گذار است. در این تحقیق از مدل Fluent برای شبیه سازی جریان در اطراف پایه های پل طوق و شکافدار در ابعادی نزدیک به واقعیت استفاده شد. جهت صحت سنجی مدل عددی، مقادیر ضریب درگ و عدد استروهال مربوط به پایه استوانه ای ساده با مشاهدات آزمایشگاهی و تحقیقات گذشته بررسی و مشخص گردید نتایج حاصل از مدل اغتشاش RNG-KƐ در عدد 〖۲×۱۰〗^۵ با نتایج آزمایشگاهی تطابق نسبتاً خوبی دارد. همچنین در این تحقیق تاثیر هندسه و موقعیت شکاف بر پارامترهای شکست گردابه از جمله ضریب درگ و ضریب لیفت مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به نتایج حاصله در مورد این ضرایب بهترین هندسه و موقعیت شکاف که نیروهای وارد به پایه در آن به حداقل رسانیده شود تعیین گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مقادیر ضرایب درگ و لیفت برای حالت شکافدار بهینه در مقایسه با حالت بدون شکاف در شرایط یکسان به ترتیب در حدود ۵/۸% و ۱۰۰% کاهش پیدا می کند. افزایش نسبت طول به عرض شکاف با کاهش ضرایب درگ و لیفت همراه است و با کاهش عمق قرارگیری شکاف ضریب لیفت به صفر نزدیک می شود.