سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی سالانه انرژی پاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان فتوحی بافقی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات سمنا
جواد ابوالفضلی اصفهانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد، گروه مهندسی مکانیک، مشهد، ایران
نادر رهبر – عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان، گروه مهندسی مکانیک،

چکیده:

در سالهای اخیر به دلیل کمبود آب آشامیدنی، دانشمندان تحقیقات فراوانی به منظور توسعه روشها و بهینهسازی دستگاههای شیرین- کنندهی آبهای شور انجام دادهاند. آبشیرینکنهای خورشیدی به دلیل استفاده از انرژی ارزان و تمیز خورشید میتوانند بهترینجایگزین برای آبشیرینکنهای متداول باشند. در این تحقیق با در نظر گرفتن شرایط هوای مرطوب، داخل آب شیرینکن خورشیدی لولهای به شبیهسازی عددی انتقال جرم و حرارت جابجایی طبیعیآرام داخل محفظهی بستهی دایرهای آن پرداخته شده است. معادلات سرعت-فشار، بالانس انرژی و جرم به صورت دوبعدی بیان شده و ازروش حجم محدود برای حل معادلات مذکور استفاده شده است. تأثیر عدد رایلی بر روی نرخ متوسط انتقال جرم و حرارت از سطح آب به سطح پوشش لولهای ارائه و بررسی شده است