سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سازه های جدار نازک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علی اکبر مقصودی – عضو هیات علمی بخش مهندسی عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان
حبیب اکبرزاده – دانشجوی دوره دکتری سازه دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به منظور سبک سازی اعضاء بتن پیش تنیده می توان از مقاطع توخالی بتن با مقاومت بالا (HSC) استفاده کرد. از طرفی با توجه به مزایای پیش تنیدگی اعضاء بتنی و اینکه در اعضا پش تنیده به نحو موثری می توان از مزایای بتن با مقاومت بالا مقاومتی بیش از kg/cm2 600 استفاده کرد، لذا با توجه به اینکه امروزه امکان ساخت بتن های با مقاومت بالا میابشد، می توان از ستونهای جدار نازک پیش تنیده با بتن مقاومت بالا برای کاهش وزن اعضاء بهره جست، تامقدمات مجوز چنین اعضائی در آئین نامه های دنیا فراهم گردد.
با بررسی پارامترهای مهم آنالیز ستونهای پیش تنیده دارای بتن با مقاومت بالا و استفاده از روابط حاکم بر این پارامترها با روش تکرار که نیاز به استفاده از روابط مختلف شکست مقطع درحالت های مختلف (فشاری، کششی، متعادل) ندارد، برنامه کامپیوتری نوشته شده و نمودارهای تداخلی ستونهای جدارنازک جهت تحلیل مقاطع دایره ای شکل توخالی پیش تنیده دارای HSC ترسیم گردید. همچنین از بررسی روش پیشنهادی تحلیل با حل مثالهای عددی، قابل قبول بودن روش حاصل گردیده است.